Jaarwerken en eindwerk

Jaarwerk

In de middelbare school maken de leerlingen vanaf de 8ste klas een jaarwerk. Daar werken ze een heel schooljaar aan. Elk jaar krijgt dit werk een andere invulling.

selectie praktische werken bij jaarwerken klas 8

  • In de 8ste klas werken de leerlingen rond een land.
  • In de 9de klas schrijven de leerlingen een biografie van (een overleden) iemand die veel betekend heeft voor de samenleving.
  • In de 10de klas kiezen de leerlingen een sociaal of maatschappelijk thema.
  • In de elfde klas beginnen de leerlingen aan hun eindwerk. Zij werken twee jaar gestaag aan het eindwerk. Tegen het einde van de twaalfde klas ronden ze dat eindwerk af en stellen het mondeling voor aan een breder publiek. Dit is een belangrijk onderdeel van de middelbare school-eindtermen en een hoogtepunt van hun schoolloopbaan.

Naast het schriftelijk werk leveren de leerlingen een bijkomend praktisch werk. Met het praktische deel van het jaarwerk demonstreren ze dat ze theoretische kennis ook kunnen omzetten in een praktisch en tastbaar resultaat én dat ze vakoverschrijdend denken en verschillende vakinhouden kunnen integreren.

Alle onderwerpen worden ter goedkeuring aan klastitularis en, dat van het eindwerk, aan het volledige college voorgelegd.

Eindwerk

Aan het einde van de 12de klas ronden de leerlingen hun schooltijd af met een eindwerk. Daarin verenigen zich alle opgedane kennis en ontwikkelde vaardigheden die in de loop van de middelbare schooltijd  werd opgedaan. Hier tonen de leerlingen al hun kunnen.

Het eindwerk heeft een theoretisch deel, waarmee de leerlingen laten zien hoe ze kennis kunnen verwerven, bewerken en doorgeven aan anderen. Dit proces wordt opgevolgd door een mentor die de leerlingen zelf kozen of hen eventueel werd toegewezen.

Leerlingen doen diepgaand research, interviewen experts en deskundigen en leggen verbindingen met mensen in het veld, om samen met de resultaten uit literatuurstudie tot een eindthesis te komen. Daarin nemen voorwoord met motivatie, feiten, zonder vooringenomenheid, en vervolgens een slotconclusie die een eigen visie weerspiegelt, een voorname plaats in.
Vanzelfsprekend wordt veel waarde gehecht aan nauwkeurige bronvermeldingen.

Door de jaren heen zijn aldus al tientallen thema’s aan bod gekomen: technologie, sociale kwesties, muziek, wetenschap, kunst of politiek…. Regelmatig worden ook projecten als cd-opnamen, een concert of voorstelling, of een speelfilm ondernomen.

Wanneer het eindwerk door de mentor en 2 meelezers minstens voldoende wordt geacht, mag de leerling ook de mondelinge openbare presentatie en bevraging verzorgen. Deze wordt gejureerd en gedelibereerd door het college.

Er zijn heel wat vaardigheden nodig voor het maken van zo’n eindwerk: initiatiefkracht, creativiteit, kennis en inzicht, een analytisch en ordenend vermogen. Maar vooral laten jonge mensen zien wie ze willen worden.

Het eindwerk, als ‘laatste proeve van bekwaamheid’ is tevens een afscheid waarbij de hele schoolgemeenschap betrokken is. Leerlingen, leerkrachten en ouders wonen de presentatie bij. Het is voor allen een zeer sterk en ontroerend moment.

 

Bekijk hier de kortfilm De Parcen, onderdeel van het eindwerk van Ralph Looyens, 12de klas 2014|2015

 

< ga terug naar periodeonderwijs of lesaanbod of lees verder op koor en toneel >