Evaluatievormen

• Klassikale ouderavond
• Individuele oudercontacten
Getuigschriften 
Attest

 

Ouderavond

Drie maal per schooljaar worden voor iedere klas gemeenschappelijke ouderavonden geagendeerd. Daarin zullen de klastitularis, evt. vakleerkrachten, of soms directie of gastsprekers, alle ouders bijpraten over de lessen, de inhouden, de ontwikkeling van de klas en de leerlingen en allerlei actualiteiten. Vanzelfsprekend zullen ook steeds alle vragen van ouders aan bod komen.

Tevens zal de ouderraadvertegenwoordiger van de klas verslag doen van de ontwikkelingen en zaken voorleggen of toetsen en kunnen ouders aan hem of haar issues, vragen, opmerkingen of adviezen meegeven. Deze avonden zijn tevens waardevol in het onderlinge contact tussen de ouders van de klas.

Individueel oudercontact 20150630_HiberniaZingt©MJBollansée -7

Twee maal per jaar – na de halfjaarlijkse beoordeling, eind januari  en einde schooljaar – is er een oudercontact voorzien waarop de ouders over de ontwikkeling  en de resultaten van hun kinderen kunnen spreken met elke leraar; daarnaast zijn tussentijdse momenten, zowel op vraag van ouders of van titularis of (vak)leerkracht altijd mogelijk.
Bij leer- of psycho-sociale moeilijkheden zijn tussentijdse gesprekken vanzelfsprekend, om steeds te kunnen afstemmen en tijdig te kunnen bijsturen.

Rapporten en getuigschriften

Er zijn vier momenten per schooljaar waarop de evaluatie wordt gerapporteerd aan leerlingen en ouders. Bij deze evaluaties wordt een onderscheid gemaakt tussen het rapport (het overzichtsblad met de beoordeling per vak, 4 x per jaar) en het getuigschrift (2 x per jaar) waarop een schriftelijke aanvulling en verduidelijking wordt geschreven door de leraar van het betrokken vak. Beide zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen in feite niet zonder elkaar gelezen worden.

Het rapport dient aan volgende drie functies te voldoen:

  • Het biedt een overzicht van de behaalde resultaten : het is duidelijk en overzichtelijk voor alle betrokken partijen en geeft een beeld van de huidige stand van zaken voor een leerling.
  • Het vervult een signaalfunctie tijdens het schooljaar om te remediëren tekorten duidelijk te maken en vormt een basis om te delibereren.
  • Het heeft een representatiefunctie naar de (buitenlandse) overheid en andere scholen.

De op het rapport gebruikte beoordelingstermen zijn – om aan deze 3 functies te voldoen – voldoende genuanceerd om eenduidig te zijn en om als signaal- en deliberatiefunctie te worden gebruikt. Anderzijds zijn er niet te veel details en nuanceringen, deze worden namelijk in het getuigschrift geschreven. Dit betekent een herwaardering van het getuigschrift dat integraal deel uitmaakt van de evaluatie.

De beoordelingstermen zijn enerzijds terug te koppelen naar een percentage maar komen anderzijds ook overeen met een kwalitatieve beschrijving van de mate waarin de leerstof wordt beheerst. Bij een aantal termen is een subterm (+ of -) mogelijk met een specifieke betekenis en waarvan de inhoud steeds verduidelijkt wordt door de vakleerkracht op het getuigschrift.

A: de leerling beheerst de leerdoelstellingen over de ganse lijn.

Mogelijke subterm A+: uitstekende beheersing van alle leerdoelstellingen.

B: er is een goede beheersing van de meeste leerdoelstellingen en een goede basis om op verder te bouwen. Binnen het vak is er geen onderdeel dat onvoldoende wordt beheerst.

Mogelijke subterm B-: goede beheersing van een aantal vakonderdelen maar onvoldoende beheersing van bepaalde vakonderdelen. Deze worden op het getuigschrift duidelijk omschreven door de vakleerkracht. Voor deze onderdelen kan bijwerken noodzakelijk zijn.

C: Voldoende, maar geen sterke basis om op verder te bouwen. Blijvende of extra inzet is noodzakelijk.

Mogelijke subterm C-: bepaalde vakonderdelen zijn onvoldoende en/of de beheersing is matig over de ganse lijn. Dit wordt gespecifieerd door de vakleerkracht op het getuigschrift. Blijvende of extra inzet is noodzakelijk.

D: Onvoldoende beheersing van de leerdoelstellingen om op verder te bouwen. Een meer gedetailleerde uitleg wordt op het getuigschrift geschreven door de vakleerkracht.

Klik hier voor het schematisch overzicht.

 

20150630_HiberniaZingt©MJBollansée -14

 

Examens in de klassieke zin op het einde van elk trimester, zijn er niet. Meestal wordt een periode afgesloten met een periodetest waarin het geheel van de leerstof ondervraagd en getest wordt. We spreken daarom van permanente evaluatie.

Attest

Het mooi vormgegeven eindejaars-getuigschrift is het eindrapport van ieder leerjaar voor iedere leerling en vormt de basis voor het A-, B- of C-attest.