Zorg

De zorg voor onze leerlingen is een aangelegenheid van het integrale lerarencollege en pedagogisch team.

Titularis • basiszorg

Aan de basis staat de titularis. Deze is het eerste aanspreekpunt en de centrale figuur die zorgwaarnemingen en zorgmeldingen van collega’s of ouders centraliseert en behartigt. Indien nodig worden deze ter bespreking gebundeld en voorgelegd in het wekelijkse pedagogische vergadering van het lerarencollege. De klasleerkracht communiceert in eerste instantie met de ouders, de leerling en de zorgcoördinator.

Zorgcoördinator • verhoogde zorg 20150630_HiberniaZingt©MJBollansée -20flip

Naast de interventies bij acute situaties, heeft de zorgcoördinator een à tweemaal per trimester een kindbespreking/zorgoverleg met elke  klasleerkracht, om de efficiëntie van de zorg te evalueren en eventueel bij te sturen.

Wanneer de zorgvraag het gewone klasbeleid overstijgt en tevens in geval van geattesteerde leerstoornissen, is er sprake van verhoogde zorg. Dan wordt hulp en advies van de zorgcoördinator ingeroepen. Op basis van alle verkregen informatie coördineert deze het opstellen van handelingsplannen en/of sticordimaatregelen. Ook het opvolgen van de uitvoering, de evaluatie en de eventuele bijsturing hiervan liggen bij de zorgcoördinator.

CLB • uitgebreide zorg

Wanneer door de school of de ouders hulp van derden noodzakelijk geacht of gevraagd wordt (bijvoorbeeld testen, onderzoek, therapie, GON-begeleiding) wordt het CLB aangesproken om dit te coördineren. Dan is er sprake van uitgebreide zorg.

Heeft een leerling verhoogde of uitgebreide zorg nodig, dan gebeurt de begeleiding en opvolging in overleg met de zorgcoördinator, het CLB en de ouders.
Elke week is er overleg tussen de zorgcoördinator en het CLB rond de zorgvragen van de school.
Informatie over GON-begeleiding vindt u hier.

In dit zorgcontinuüm ‘basiszorg – verhoogde zorg – uitgebreide zorg’ is correcte en open communicatie tussen alle betrokken partijen onontbeerlijk.

Voorts…20150630_HiberniaZingt©MJBollansée -12

In de rand van de zorgbrede werking wordt de studiekeuze- begeleiding voor de laatstejaars (eventueel mede met het CLB) verzorgd.

Het college focust ieder jaar op nieuwe onderwerpen om zich nader mee uiteen te zetten. Tijdens schooljaar 2015-2016 was er binnen het lerarencollege speciale aandacht voor een drugsbeleid. In schooljaar 2016-2017 schoolt en informeert het college zich nader over autisme en ASS, kindbesprekingen en zorg in de klas (StiCorDi en differentiatie).

Het college en het zorgteam wordt bij gestaan door medewerkers van de Parcivalschool en van de Pedagogische Begeleidingsdienst van de Federatie voor Steinerscholen Vlaanderen.

Zie in dat kader ook de voordrachten 2015-2016 en 2016-2017

Antroposofische zorg en voorlichting inenten

Als Steinerschool wil het zorgteam wijzen op de mogelijkheden binnen antroposofische zorg. Daartoe is veel brochure materiaal voorhanden in het zorglokaal of via het zorgteam.

Op 4 oktober 2016 spreekt dokter Marnix Schaubroeck over de vóór en tegens van vaccinaties en over vaccinatieschade. Hij is raadpleegbaar via zijn praktijk Suzanne Lilarstraat 55 9000 Gent 09 221 66 52

Op school zijn meestal folders en brochures over dit thema voorhanden, informatie via het zorgteam. Op de website van de school vindt u nadere informatie over inenten in het weekbericht van 26 november 2015