Kosten

De grondwet bepaalt dat de toegang tot het onderwijs kosteloos is tot het einde van de leerplicht. Een school kan geen geld vragen als voorwaarde om ingeschreven te worden of ingeschreven te blijven. Alle materialen die noodzakelijk zijn om een eindterm te realiseren of een ontwikkelingsdoel na te streven, moeten sinds 1 september 2007 kosteloos ter beschikking gesteld worden. Hiberniaschool onderschrijft en respecteert dit gegeven.

Schenkingengeld schenken zw

Echter de overheidssubsidies dekken de schoolkosten van Steineronderwijs onvolledig. Dit komt onder meer door onze keuze voor kleine klassen en dus opsplitsing van onze klasgroepen. In BSO en KSO wordt dit gesubsidieerd in ASO niet. Ook worden onze kunstvakken, die meer omkadering vragen, in vergelijking met analoge vakken in het KSO, binnen het ASO onvoldoende gesubsidieerd.
En neem nu personeelskosten: ruim 4/5 van alle uren personeel wordt door de overheid gefinancierd. De rest wordt bijgepast door de school. Veel leraren werken ook soms een uur pro Deo.
Zulke wettelijke beperkingen zorgen ervoor dat onze school duurder is dan normaal.

Aldus betekent het principe van de kosteloze toegang en de kosteloosheid niet, dat aan ouders – onder bepaalde voorwaarden – geen bijdrage gevraagd kan worden. Zo zijn er bijdragen voor waardevolle activiteiten en materialen die niet onontbeerlijk zijn om de wettelijke eindtermen te bereiken of ontwikkelingsdoelen na te streven, maar die voortvloeien uit onze eigen visies op kwaliteitsvol onderwijs en de weg naar die eindtermen tóe!

Schoolfactuur

Voorts zijn er zowel praktische zaken, alsmede materialen en activiteiten, die de school prefinanciert. Voorbeelden zijn:

  • vervoersbijdrage van en naar activiteiten
  • kosten voor de jaarfeesten (Michaël, Sint-Maarten, kerstmis, …) en andere pedagogische feesten
  • bijdragen voor culturele zoals toneel of museumbezoek of sportactiviteiten
  • kosten voor muziekinstrumentarium
  • kosten voor de aanschaf van materialen die niet noodzakelijk zijn voor de realisatie van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen maar die de school toch verplicht aan te kopen en waarvoor de ouders niet zelf de kostprijs kunnen bepalen. Dit kan zijn doordat de ouders het materiaal op school moeten aankopen (tegen een door de school vastgelegde prijs), of doordat de school het materiaal zodanig specifieert dat ouders geen enkele prijsmarge meer hebben.
  • bijkomende dienstverleningen zowel binnen of buiten de lestijden
  • schooluitstappen en -reizen
  • extra muros activiteiten

doneren 2rect.Meerkosten van speciale activiteiten en materialen ten behoeve van Steinerpedagogie en haar bijzondere vakkenpakket enerzijds, en anderzijds de besparingen in het onderwijs, maar evenzeer de noodzakelijke investeringen in onze schoolinfrastructuur en het fraaie gebouw dat ons omhult, vormen de aanleiding om de leerlinggebonden kosten nauwkeurig op te volgen middels de schoolfactuur.
Daarop vindt men alle schoolbehoeften en verbruiksgoederen, waarvan de leerlingen rechtstreeks of onrechtstreeks als ‘eindgebruiker’ kunnen worden aangeduid.
De factuur volgt in principe per kwartaal.

Studietoelage

Indien u over een elektronische identiteitskaart en kaartlezer beschikt, kunt u een aanvraag voor studietoelage online indienen via www.studietoelagen.be. U kunt uw aanvraag ook nog steeds op papier doen. Studietoelageformulieren zijn te verkrijgen op het secretariaat van de school.