Bestuur, dagelijks bestuur, beleidscollege en klassenraad

Raad van Bestuur

Naast de ouders in de ouderraad, zijn er ook ouders die op bestuurlijk niveau beslissen en verantwoordelijkheid dragen. Deze ouders zetelen in het Bestuur van de school, een vereniging zonder winstoogmerk (vzw) naar Belgisch recht. Een vereniging is een groepering van personen die overeenkomen om gedurende een bepaalde of onbepaalde tijd een gemeenschappelijk doel na te streven. Deze vzw is tevens de inrichtende macht van de school en is juridisch aansprakelijk voor het geboden onderwijs, personeelsbeleid, financiën, patrimonium etc. Het statutaire doel van de vzw Hiberniaschool is het realiseren van het pedagogisch project van de school, dat wil zeggen de Steinerpedagogie.

Het Bestuur van onze school is paritair samengesteld uit een gelijk aantal ouders en leerkrachten.

Raad van Bestuur

Dimitri Mortelmans ouder voorzitter
Carla Van Wauwe ouder lid
Koen Vergauwen ouder lid
Isabel Tuyls leerkracht lid
Bart De Decker leerkracht lid
Guy Steegmans leerkracht lid
André Kegels ouder waarnemend lid
Bart Buckinx ouder waarnemend lid
Kristel De Boulle  leerkracht/
beleidsmedewerker
waarnemend lid/ qq
Ineke Kootstra dierecteur qq

Meer informatie bij de voorzitter Dimitri Mortelmans.

De Raad van Bestuur is per e-mail bereikbaar op rvb@hiberniaschool.be

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur van Hiberniaschool bestaat uit directeur& beleidsmedewerker Ineke Kootstra en Kristel De Boulle en Anneleen Schrevens, Bert Beyens (leerkrachten wetenschappen) en Lin Van de Pas (leerkracht Latijn).

Het dagelijks bestuur is telefonisch bereikbaar via 03 293 2898 en per e-mail via db@hiberniaschool.be

Beleidscollege

Iedere donderdagmiddag vindt de pedagogische vergadering (PV) plaats waarin met het integrale college wordt gestudeerd op inhoudelijke teksten, boeken of n.a.v. lezingen door uitgenodigde sprekers. Daarna worden pedagogische zaken over alle klassen en leerlingen besproken en visie’s ontwikkeld.
Om de twee weken vergadert aansluitend het beleidscollege van Hiberniaschool, dat bestaat uit alle leerkrachten die langer dan 2 jaar in dienst zijn. Daar bespreken directie en college beleidszaken.

Het beleidscollege is telefonisch bereikbaar via 03 293 2898 en per e-mail via bc@hiberniaschool.be

Klassenraad

Op het einde van ieder schooljaar vergadert de delibererende klassenraad rond iedere klas. Deze klassenraad is samengesteld uit ten minste alle leerkrachten die tijdens het schooljaar betrokken waren bij het lesgeven aan die bepaalde klas, en vergadert onder het voorzitterschap van de directeur, of de klastitularis als afgevaardigde van de directeur.

De delibererende klassenraad beslist autonoom:

  • of je al dan niet geslaagd bent;
  • welk oriënteringsattest en/of studiebewijs je krijgt.

De klassenraad zal ook raad geven over een verdere studieloopbaan.