Voor welke leerlingen

Welkom

De school richt zich tot alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, of die van hun ouders.

In het 1ste en 2de middelbaar (middenbouw, 7de en 8e klas) zijn in principe alle leerlingen welkom die hun lagere schooldiploma behaalden.
Voor kinderen die reeds Steinerpedagogie genoten in de lagere school verloopt de overgang naar het middelbaar langs vertrouwde 
paden. Best houdt men bij de overgang naar middelbare school, wel rekening met een stevige aanpassingsperiode in verband met de hoeveelheid huiswerk en de tijd die aan studeren moet worden besteed.
Ook kinderen die in de lagere school geen Steineronderwijs hebben gevolgd kunnen met succes overschakelen. Voor hen bloeit vaak een nieuwe wereld open. Wij zien dat als een verrijking. De aanpassing verloopt in de regel vrijwel probleemloos.

Individuele uitdagingen of nodenFotolia 2

Om aan de individuele verschillen en leernoden echter nog meer te beantwoorden is er in de 7de en 8e klas een keuzeaanbod Latijn en worden, zo mogelijk, Frans en wiskunde in de hogere klassen gesplitst in niveau-groepen.
 In de lagere klassen worden ook, indien mogelijk, oefenuren wiskunde, Frans en soms Nederlands in kleinere groepen onderwezen.

Naar het hoger middelbaar, 3de en 4de (9de en 10de) klas toe, dringt zich voor sommige leerlingen een andere studiekeuze op, als het ASO-peil niet gewaarborgd kan worden op basis van de bereikte resultaten. De verdere studiekeuze wordt vanzelfsprekend door de leraren voorbereid in een proces waarbij de leerling, de ouders, het CLB en soms de directie betrokken worden.

Instroom

Daarenboven is overschakelen vanuit een reguliere middelbare school, naar de bovenbouw Steinerpedagogie ook nog mogelijk, onder een aantal voorwaarden. De laatste jaren krijgen wij in deze klassen een groeiend aantal inschrijvingen van leerlingen die vlot studeerden in andere ‘klassieke’ ASO-richtingen, maar die daar toch een gemis ervoeren, vooral op vlak van kunstzinnige en beschouwelijke verdieping van de leerstof.
 Wij vragen dan indien nodig, dat enkele vakken of vakonderdelen worden bijgewerkt.

Pas op: leerlingen die in een andere ASO-richting leermoeilijkheden hadden, hebben bij ons niet noodzakelijk meer kans op slagen. Leermoeilijkheden alleen zijn geen goede motivatie voor onze middelbare school, zeker indien niet gedragen door een bredere of zelfs diepere keuze voor onze school en haar pedagogie. Dit ondanks de begeleiding die ervoor voorzien wordt.