Religieus aspect

Morele en religieuze opvoeding nemen in de Steinerscholen een belangrijke, geïntegreerde plaats in.

Het is echter niet de bedoeling de kinderen een bepaalde filosofische, morele of religieuze overtuiging bij te brengen. In overeenstemming met haar uitgangspunten wil de Steinerpedagogie de kinderen in staat stellen in vrijheid een eigen overtuiging te ontwikkelen.

De school richt zich tot alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond, of die van hun ouders.

Het antroposofisch mensbeeld, situeert zich binnen een brede levensbeschouwing. Deze levensbeschouwing heeft een ‘algemeen christelijk’ te noemen dimensie, zij het onafhankelijk van elke godsdienst, leerstelling of institutie. Het aanwenden van aan het christendom ontleende religieuze beelden in de opvoeding (bijvoorbeeld het kerstverhaal of de jaarfeesten) is niet gericht op het bijbrengen van een  overtuiging, maar op het ontwikkelen van het religieuze vermogen.

De Steinerscholen worden door de overheid ingedeeld bij de vrije, niet-confessionele scholen.

 

< ga terug naar jaarfeesten of lees verder op oud-leerlingen Steinerpedagogie internationaal >