Jaarfeesten

In Steinerscholen nemen jaarfeesten een belangrijke plaats in. Een jaar verloopt namelijk, net zoals de dag, volgens een vast en herkenbaar ritme. De feesten zijn een hulpmiddel bij het intensief volgen van de seizoenen.jaarfeesten cirkel 2
Een deel van de jaarfeesten schenkt op ondogmatische wijze aandacht aan religieuze thema’s, maar scholen geven hen een antroposofische transformatie waardoor ze door en voor iedereen een denkbare inhoud krijgen. Voor een ander deel geven de jaarfeesten ritme en samenhang met de seizoenpatronen in de natuur.

In de middelbare school maken de jongeren zélf hun feest. Ze doen dit in een vorm die hen aanspreekt en de feesten in hun symbolieken ondersteund. Uiteraard gebeurt dit onder supervisie van het leerkrachtenteam en al dan niet (mede) georganiseerd door de leerlingenraad.
In onderstaand overzicht van de jaarfeesten worden de feesten die in deze kleur zijn gemarkeerd door de middelbare school gevierd.

 • Michaëlsfeest 29 september

  Een nieuw schooljaar is begonnen en de zomer heeft ons al zijn kracht gegeven. In de zomer kon de mens kracht putten uit de natuur, nu begint die zich naar binnen te keren. De herfst kondigt zich aan en het vraagt moed, aandacht en bewustzijn om de donkere periode te overbruggen. Op zijn bezinningsweg wordt de mens geconfronteerd met ‘de draak die overwonnen moet worden’. Michaël, de drakenbevrijder verbeeldt deze moed.
  Hij is tevens de eerste van de drie Herfst Heiligen: Sint Michaël de moedige, Sint Maarten, de barmhartige en Sint Nocolaas de vrijgevige, deugden die wij allen niet-aflatend mogen oefenen.
  In de middelbare school vierden de leerlingen al eens Michaël door een bezoek aan Groenoord, de actiegroep die zich verzette tegen de Oosterweelverbinding en kampeerde in het Noordkasteelbos aan de Scheldebocht. De leerlingen zagen met eigen ogen de onberingen en ervaarden de moed die nodig is voor het staan voor standpunten. In 2014 vierde Hibernia, samen met collegaschool De Es, met zo’n 450 leerlingen en 50 leerkrachten, een gezamenlijk en verbroederend feest!
  Dat de draak en de natuurkrachten werden overwonnen, hing af van ieders getoonde inzet en moed!

 • Sint Maarten 10 november

  Sint Maarten, de barmhartige, schonk de helft van zijn mantel aan een arme bedelaar en bracht zo een beeld van de goedheid die zich in de mens kan ontwikkelen. Zijn  jaarfeest is het eerste in een reeks ‘lichtfeesten’ die eindigt met Maria Lichtmis in februari. Veertig dagen voor kerst trekken kinderen met hun lantaarn over het donkere pad. Het lichtje staat symbool voor innerlijke licht.
  Onze middelbare school geeft al bijna 20 jaar vorm aan het feest door haar schoolbrede deelname aan WOW. WOW staat voor ‘Waldorf One World’, een sociaal project onder de hoede van de European Council of Steiner Waldorf Schools. Leerlingen uit Europese Steinerscholen werken sinds 1994 ten voordele van zorgvuldig uitgekozen projecten in onder meer Zuid-Afrika, Thailand, Colombia, Rusland en zo meer.
  Schermafbeelding 2015-06-27 om 11.11.23Hiberniaschool steunt het project ‘Extra Muros’ in Bogota, Colombia. Dankzij dit project kregen al honderden daklozen, volwaardige stenen huizen, voorzien van sanitair en stromend water. Het gaat hierbij om kansarme, vaak ouderloze gezinnen met veel kinderen die voordien op de vuilnisbelten langsheen de spoorlijn leefden. ‘Extra Muros’ organiseert er voor hen ook onderwijs en heeft er ondertussen twee kleuterscholen en een lagere school gesticht. Er werd ook een sociaal centrum met medische zorgen uitgebouwd. Het project zorgt ervoor dat de kinderen aan de penibele situatie van ondervoeding ontsnappen. Ze worden op school verantwoord gevoed en medisch gevolgd. De ouders krijgen er allerlei cursussen in de ‘ouderschool’ en worden aangemoedigd en begeleid in hun zoektocht naar werk. Ook de veel voorkomende drugsproblemen van de ouders worden aangepakt.
  De leerlingen van klassen 7, 8 en 9 verdienen jaarlijks enkele duizenden euro’s opbrengst met de verkoop in de stad van zelfgemaakte producten. De leerlingen van de hogere klassen zetten zich in met vrijwilligerswerk ten voordele van allerhande sociale initiatieven. 

 • Sinterklaas 6 december

  De bisschop uit Myra, Sint Nicolaas, komt vertellen dat de advent is aangebroken: Maria is onderweg naar de aarde. Het is tevens een feest dat de gevoelens van dankbaarheid oproept voor alles wat de natuur en het leven schenkt. In de middelbare schoolklassen wordt hieraan door middel van vertelstof, veelal door de titularis in de les cultuurbeschouwing, aandacht aan geschonken.

 • Advent de 4 zondagen voor kerstmis

  Dit is een tijd van naar binnen keren en verlangen. In de lagere school voegen de kinderen elke week een lichtje toe aan een spiraal van dennengroen.
  Bij het begin van de week bezinnen de leerlingen van de middelbare school zich tijdens een wekelijkse gezamenlijke viering met zang en spreuk.

 • Sint Lucia 18 december
  Lucia is een Romeinse heilige, die weigerde voor de keizer te offeren. Voor ze stierf biedt ze haar verloofde haar ogen aan: het Licht. Juist in de diepe duisternis komt Sint Lucia met haar lichtkroon, en schenkt iedereen haar liefde-gaven.
 • Kerstmis 25 december

  Met Kerstmis vieren we de donkerste tijd van het jaar en de geboorte van Christus. Op school zijn de jaarlijkse hoogtepunten de opvoeringen van het Oberufer kerstspel door de leraren tijdens de laatste dagen voorafgaand aan de kerstvakantie. Alle klassen, en de ouders en relaties van de leerlingen op de avond voorafgaand, bekijken het spel gezamenlijk.

   

 • Driekoningen 6 januari
  Dit is het feest van de aanbidding door de drie wijzen uit het Oosten tot het kind Jezus. Zij zagen de lichtende ziel van de Christus. Het drie koningenfeest wordt ook wel Epiphanie genoemd, wat ‘lichtschijnselen uit den hoge’ betekent. Deze tijd duurt tot 2 februari.
 • Maria Lichtmis 2 februari
  Onder de aarde is het leven doorgegaan tijdens de wintertijd. Op sommige plaatsen is door gaten in de sneeuw te zien waar de bollen tevoorschijn zullen komen. Er komt als het ware een warme stroom van de planten uit naar boven. Maria-Lichtmis is het feest van het steeds sterker wordende daglicht.
 • Carnaval 6 weken voor Pasen

  Het carnavalsfeest staat aan de vooravond van de vastenperiode. De leerlingen komen verkleed naar school, maar de lessen hebben regulier doorgang.

 • Palmpasen een week voor Pasen
  De tegenpool van het Sint-Maartenfeest. Aan het begin van de Goede Week dragen de kinderen van de lager school in de palmpasenoptocht hun eigen levenstak. Die hebben ze versierd met kleurrijke linten. Bovenaan schittert de haan, met eieren en vruchtjes die naar het nieuwe leven van de lente verwijzen.
 • Pasen20150403Pasen@StPauluskerk©MJBollansée -1

  Pasen is een groot geboortefeest, zowel in religieuze, in spirituele en biologische zin. De natuur komt weer tot leven. Je merkt het aan de bomen, de jonge plantjes en het gezang van de vogels. Individuele klassen maken klasuitstappen met hun titularissen naar spirituele locaties.

 • Pinksteren 50 dagen na Pasen
  Vijftig dagen na Pasen, verbinden hemel en aarde zich. Het is een verbinding tussen leven en materie. De aarde tooit zich als een bruid. In de kleutergroepen tooien twee kleuters, meestal de oudste kinderen van de groep, zich met blommen en sieraden als pinksterbruid- en bruidegom. De schoolrijpe kinderen krijgen bijzondere aandacht. Voor hen komt de eerste klas eraan. De lagere school danst feestelijk rond de meiboom.
 • Sint-Jansfeest 21 juni
  De Zonnewende. De mens viert met natuurgaven het feest van de uitbundige, levenwekkende zon. Die heeft haar hoogste stand bereikt. Muziek, zang, spel en dans maken het Sint-Jansfeest tot een zomerfeest. Met durf en overgave springen lagerschoolkinderen over het vuur heen. De 6de klassers dansen een vuurritueel en symboliseren aldus hun overgang naar de middelbare school.
  De zomervakantie begint.
  Tegelijk kondigt het feest de komende overgang aan naar de herfst, naar bezinning.

 

< ga terug naar zevenjaarsfasen of lees verder op religieus aspect >