Schenkingen

Waarom schenken?

Op een Steinerschool heeft schenken een grote waarde. Dat hangt samen met het wezen van het kind en de jonge mens. Kinderen zijn een geschenk voor hun ouders en voor de wereld. Zij behoren ons niet toe maar ze schenken zich voortdurend en ze zijn ons op een bijzondere manier door de geestelijke wereld ook geschonken. Daarin leeft de kracht van de vrijheid. Op de Steinerschool willen we ons daarom steeds voor het mysterie van het geschenk open stellen.

Want ze zijn er niet gewoon, ze ontwikkelen zich geholpen door de school, brengen daardoor telkens een nieuw aspect van zichzelf aan het licht, nemen de wereld op en geven hem getransformeerd door hun handen, hun zintuigen, hun innerlijk, hun hoofd terug als iets van hen. Dat geldt voor ieder woord, iedere glimlach, voor ieder spel, voor ieder lied of tekening, iedere taak en ieder inzicht, ieder werk, ieder kunstwerk, ieder meesterwerk. Het is doordrongen van de geest van vrijheid en geschenk. Anders verliest het zijn diepste waarde. Ieder mens wenst zichzelf vanuit zijn diepste wezen te schenken aan de wereld die hij zelf als een geschenk kan ervaren. Elke dag, elk moment. Van daaruit werkt het wezen van het pedagogisch proces.schenken bluw hart

Daardoor nemen we een andere houding aan tegenover de school als tegenover iets wat we kopen en dan verkopen, als iets wat geproduceerd wordt en dan geconsumeerd. Kopen en verkopen maakt ons vrij ‘van’, schenken en ontvangen maakt ons vrij ‘voor’. Zeker, beiden hebben hun bestaansrecht. Producten die in het economisch proces ontvangen worden om te consumeren, moeten uiteindelijk betaald worden. Dat is volkomen logisch en terecht. Wie consumeert zal ook moeten en willen betalen. Maar daartoe kunnen we de wereld niet reduceren, er dient een marge vrij te blijven voor het innoverende geschenk. Zonder dit geschenk verliest het kopen en verkopen steeds meer zijn waarde, terwijl het steeds meer plaats inneemt.

Vanuit de productieve marge van het schenken en ontvangen wordt de wereld van ons. Niet in de zin van bezit – integendeel- , maar in de zin dat wij er ons met onze ziel mee kunnen verbinden. Schenken brengt warmte in de samenleving en geeft zin aan het geheel.

Dit geldt zo voor het individu, maar ook voor de maatschappij als geheel. Voor zover het economische leven zijn winsten en opbrengsten terug zou kunnen schenken aan de samenleving in de vorm van ondersteuning van vorming en onderwijs, in die mate vernieuwt het zichzelf, laat het het nieuwe, de innovatie ook toe. Indien het juridische leven hier als tussenpersoon optreedt (zoals vandaag meestal het geval is), en er dus rechten en plichten aan verbonden worden, zal de vrijheid en de warmte ook afnemen. En de innovatiegeld schenken zw.

Daarom is het ook nodig dat ouders schenken aan de school die ze gekozen hebben. Omdat ze ermee uitdrukken dat deze school ook hun school is. Opdat deze school nieuw en warm zou blijven voor hun kinderen. Dit komt uiteraard ook overeen met de noden die er zijn. Het is niet zomaar schenken om te schenken, er zijn ook altijd kosten.

Het schenkgeld van de ouders zorgt er mee voor dat dit project, waar ze voor gekozen hebben, beter kan gerealiseerd worden, of het nu naar de behuizing vloeit of naar de ondersteuning van de pedagogie. Die belangrijke geste van het schenken van de ouders die de materiële voorwaarde is voor het geestelijke en kunstzinnige schenkproces van de school zetten ook komende generaties hopelijk met grote kracht verder.

Financiering Steineronderwijs

De Vlaamse overheid erkent ons pedagogisch project en heeft onze leerplannen en eindtermen goedgekeurd. Alleen beperken de werkingssubsidies zich tot de middelen die alle traditionele scholen krijgen om louter het cognitieve aspect van het kind te ontwikkelen. Met andere woorden: deze middelen zijn ontoereikend om onze dagelijkse werking te bekostigen. Bovendien beschikken Steinerscholen niet – zoals bij traditionele scholen wel het geval is – over congregaties, stads- of andere overheidsinstanties die hen een gebouw ter beschikking stellen. Wij moeten zelf voorzien in onze huisvesting. Daarom zijn alle Steinerscholen, wereldwijd, afhankelijk van giften om hun pedagogisch project te kunnen realiseren.

Giften

Giften voor bijkomend materiaal, bijkomend personeel en een aangepast gebouw om dat project te verwezenlijken. In onze school vertaalt deze medefinanciering zich in maandelijkse solidaire schenkingen door ouders en donateurs, mensen die het steineronderwijs een warm hart toedragen.

De schenkingen worden overgemaakt naar een aparte schoolrekening:

IBAN BE29 0017 6824 8564
BIC GEBABEBB

Vrijblijvende richtbedragen per maand, ook in juli en augustus

1 kind → 50,00 euro

2 kinderen → 80,00 euro

3 of meer minderen → 100,00 euro

We benadrukken graag dat wij niemand willen uitsluiten. Bijkomende middelen zijn noodzakelijk, maar mogen voor niemand een hinderpaal vormen.