• Steinerscholen in/rond Antwerpen vindt u hier.
……………………………………..
• LICHT, VRIJHEID, WARMTE IN 2020 wensen wij u
……………………………………..
•  Info, aanmelden, inschrijven 20/21 vindt u hier
……………………………………..
• Vlaamse regering keurt gelijkwaardige eindtermen Steinerscholen af
De Vlaamse regering verklaarde vrijdag 20/12, de door de secundaire Steinerscholen, MSV Gent en Hiberniaschool Antwerpen, in augustus ingediende eigen einddoelen 1ste graad S.O., niet gelijkwaardig met de eindtermen van de overheid.

.

.

lees verder >

.

,

De Steinerscholen hebben in hun aanvraag alle voorgeschreven criteria nageleefd (respect voor de fundamentele rechten en vrijheden; indeling in de zestien decretaal vastgelegde sleutelcompetenties; eindtermen en uitbreidingsdoelen in de vereiste vorm, die toelaat na te gaan in welke mate deze eindtermen bij een leerlingenpopulatie worden bereikt).
In het dossier werd uitgebreid en gedetailleerd uiteengezet dat de door de overheid geformuleerde eindtermen zo gedetailleerd en zo talrijk zijn dat onze Steinerscholen daardoor hun pedagogisch project niet meer kunnen verwezenlijken. Deze eindtermen zijn immers onverzoenbaar met dit pedagogisch project en ze laten er ook geen ruimte voor.​ Daarom stelden de Steinerscholen een geheel eigen set van eindtermen op, die deels gelijklopen met die van de overheid, deels daarvan afwijken, maar in hun geheel gelijkwaardig zijn.

Sinds het invoeren van eindtermen hebben de Steinerscholen reeds twaalf keer een gelijkwaardigheidsdossier bij de overheid ingediend (zowel voor het basisonderwijs als voor het algemeen en technisch secundair onderwijs) en reeds twaalf keer werden de als vervanging voorgestelde eindtermen door de regering en het parlement gelijkwaardig verklaard. Dat het deze keer niet mogelijk is om de eigenheid van de Steinerscholen te erkennen en decretaal te beschermen, kan dus niet worden toegeschreven aan een gebrek aan ervaring bij de Steinerscholen, noch aan een onvolledig of gebrekkig dossier.

Vooraleer verdere stappen te ondernemen, willen wij kennis nemen van de argumentatie van de commissies die onze aanvraag hebben onderzocht en beoordeeld. Wij zijn immers wél overtuigd van de gelijkwaardigheid van de door ons voorgestelde eindtermen en vrezen dat door deze beslissing de grondwettelijke vrijheid van onderwijs is geschaad.​​

Nu de Vlaamse regering dit gelijkwaardige alternatief niet heeft aanvaard, ontstaat het probleem dat het pedagogisch project van de Steinerscholen, waar niet alleen steeds méér ouders voor kiezen, maar waar de overheid ook de oprichting van nieuwe scholen meedraagt, onder grote druk komt te staan. Momenteel kent Vlaanderen 18 lagere en 9 middelbare Steinerscholen en begeleidt daarmee duizenden leerlingen op hun ontwikkelingspad van 2,5 tot 18 jaar. Wij zullen ons dus zeker tot minister Weyts wenden, om hopelijk in samenwerking te kunnen zoeken naar een oplossing om de essentie van de Steinerpedagogie op basis van de vrijheid van onderwijs te vrijwaren. Als daar niets uit de bus komt, sluiten wij juridische stappen niet uit.

Voor diegenen die geïnteresseerd zijn in meer achtergronden voeg ik hieronder diverse links toe. Het betreft onder meer de tot heden verschenen berichten in de pers en standpuntverklaringen van de Federatie van Steinerscholen.

Vragen, correspondentie via directie@hiberniaschool.be

In de pers:

Radio1 nieuws: https://radioplus.be/#/radio1/herbeluister van 1’04 -2’05

HLN: ‘Steinerscholen mogen van Vlaanderen eigen eindtermen niet gebruiken: “Dit schaadt de grondwettelijke vrijheid van onderwijs”
www.hln.be/onderwijs/steinerscholen-mogen-van-vlaanderen-eigen-eindtermen-niet-gebruiken-dit-schaadt-de-grondwettelijke-vrijheid-van-onderwijs~abf51f66/

De Morgen: ‘Steinerscholen mogen van Vlaanderen eigen eindtermen niet gebruiken: “Dit schaadt de grondwettelijke vrijheid van onderwijs”‘
www.demorgen.be/a-bbf51f66

Standaard: ‘Vlaamse regering keurt vervangende eindtermen steinerscholen af’
https://m.standaard.be/cnt/dmf20191220_04776966

Hier leest u het standpunt van de Steinerscholen op eindtermen: 

www.steinerscholen.be/8859-2/
www.steinerscholen.be/standpunt-eindtermen/

…en dat de zorg over detaillering door de overheid in invulling van pedagogische projecten niet enkel een zorg is van de Steinerscholen, blijkt ook uit de visie van het Katholiek Onderwijs (hierin wordt tevens verwezen naar het arrest van het Grondwettelijk Hof uit 1996, ook wel het ‘Hibernia-arrest’ genoemd):

http://nieuwsbrief.katholiekonderwijs.vlaanderen/nieuwsbrief-leidinggevenden/Newsletters/Render/27c94983-65e0-4888-a9eb-42524d19d239?hiduns=True#nw_aa530356-c8dc-4f46-8a28-c90d77f92350